English | Cymraeg

How to get here

By car

Gladstone's Library is in the heart of Hawarden village. It is easily accessible by road, just 15 minutes' drive from the M56 and M53 and close to the A55, A550 and A494. Satnavs should be set to travel to CH5 3DF.

There is no car parking on site during Gladfest* but there is parking located at:

 • Tinkersdale public car park, A550
 • Flintshire Record Office, Rectory Lane - the big car park through the gates and down the slope to the right
 • Hawarden Village Church School, Cross Tree Lane

*Blue Badge holders permitted

By train

Hawarden is easily accessed by train. Unless it is more convenient to travel from or via Wrexham, we recommend that you come via Chester (only six miles from Hawarden) and travel onwards by bus or taxi.

Hawarden Station can be reached from Wrexham or Liverpool. From Wrexham, take the service to Bidston. From Liverpool, take the Wirral line to Bidston, then change to the Arriva line service to Wrexham.

By bus...Introducing the Arriva Gladbus!

As a socially responsible, eco-conscious, budget-friendly festival, we’re big fans of public transport here at Gladfest. Festival-goers can already easily catch the train right here to Hawarden from Liverpool and Wrexham, and this year we want to remind everyone of our great local bus services!

We’re delighted to announce that Gladfest has partnered with Arriva Buses to offer discounted bus travel for adults to and from the festival in the North West and Wales area. Anyone coming to Hawarden over the festival weekend is eligible – if you’re coming just to browse our free-entry Fringe or to bring your young ones to a free crafting activity – you can catch the Gladbus too!

All you have to do is follow these easy steps:

 • Download the Arriva M-Ticket App to your phone (use the Google Play Store for Android or the Apple Store for iOS);
 • Create an account (don’t worry, Arriva won’t share your details with anyone);
 • Coming from Chester, Connah’s Quay, Shotton, or Holywell? You need an Adult Day ‘Chester Plus’ ticket. On the app, select region ‘Wales’ and then zone ‘Chester Plus’. 
 • Coming from anywhere else in Wales and / or the North West? You need an Adult Day ‘Wales and North West’ ticket. On the app, select region ‘Wales’ and zone ‘Wales and North West’.
 • Enter the code GLADNW to receive a £2 discount on Day Tickets! 
 • Users can purchase as many tickets as they like with this code.

And when you get here? Present your paper or mobile ticket for the day of your visit at Food for Thought and receive a free cup of tea or filter coffee! (One drink per ticket).

Find out more about Arriva M-Tickets here.

Information and bus timetables can be found on the Arriva website here. The 4 and X4 services travel between Chester and Mold and the 11 between Chester and Wrexham.

Arriva tickets and the Arriva M-Ticket App are the property and responsibility of Arriva Bus. All enquiries should be directed to Arriva Bus

Sut I Gyrraedd

Mewn car

Mae Llyfrgell Gladstone yng nghanol pentref Penarlâg. Mae'n ddigon hawdd cyrraedd mewn car - taith 15 munud o'r M56 a'r M53, a heb fod yn bell o'r A55, A550 a'r A494. Y cod post ar gyfer y Satnav yw CH5 3DF. Nid oes modd parcio ceir ar y safle yn ystod GLADFEST (heblaw am daliwr Bathodyn Glas), ond mae parcio rhad ac am ddim ar gael ym maes parcio Tinkersdale (P1), rhyw bum munud i ffwrdd ar droed, yn Llyfrgell Gyhoeddus Penarlâg ar Rectory Lane (P2), yn Neuadd Seiri Rhyddion Penarlâg ar Gladstone Way (P3) ac yn Ysgol Eglwys Pentref Penarlâg ar Cross Tree Lane (P4).

Ar y trên

Mae'n ddigon hawdd cyrraedd Penarlâg ar y trên. Os nad yw hi'n fwy cyfleus teithio o neu drwyddo Wrecsam, awgrymwn eich bod yn teithio trwy Gaer (dim ond chwe milltir o Benarlâg) a teithio ymlaen gan gymryd bws neu dacsi.
Mae modd teithio i Orsaf Penarlâg o Wrecsam neu Lerpwl. O Wrecsam ewch ar y trên i gyfeiriad Bidston. O Lerpwl, ewch ar linell Cilgwri i Bidston, gan newid i drên Arriva i gyfeiriad Wrecsam.

Ar y bws... Yn cyflwyno Gladfws Arriva!

Fel gwyl gymdeithasol gyfrifol, sy'n ymwybodol o'r amgylchedd ac sy'n garedig i'ch pwrs, rydym yn hoff iawn o drafnidiaeth gyhoeddus yma yn Gladfest. Yn barod, gall g?yl-wyr dal y trên yma i Benarlâg yn syth o Lerpwl a Wrecsam yn ddigon hawdd, ac eleni rydym am atgoffa pawb am ein gwasanaethau bws lleol gwych!

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi bod Gladfest wedi partneru gydag Arriva Buses i gynnig teithio rhatach ar fysiau i oedolion i ac o'r wyl yn ardaloedd Gogledd-orllewin Lloegr a Chymru. Mae unrhyw un sy'n dod i Benarlâg yn ystod penwythnos yr wyl yn gymwys – os ydych yn dod i bori ein Gwyl Ymylol rhad ac am ddim, neu i ddod a'ch plant a phobl ifanc i weithgaredd crefft am ddim – gallwch ddal y Gladfws hefyd!

Ar y Gladfws, mae tocyn Chester Plus yn £3.50 (fel arfer £4.50) ac mae tocyn All Areas yn £4.00 (fel arfer £5.50).

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw dilyn y camau syml hyn:

 • Lawrlwythwch Ap Arriva M-Tickets i'ch ffôn (defnyddiwch Google Play Store ar gyfer Android neu Apple Store ar gyfer iOS);
 • Creu cyfrif (peidiwch â phoeni, ni fydd Arriva yn rhannu eich manylion gydag unrhyw un);
 • A ydych yn dod o Gaer, Cei Connah, Shotton neu Dreffynnon? Bydd angen tocyn Adult Day 'Chester Plus' arnoch chi. Agorwch yr ap, dewiswch 'Cymru' fel eich rhanbarth a'r parth ‘Chester Plus’.
 • A ydych yn dod o unrhyw le arall yng Nghymru ac/neu Ogledd-orllewin Lloegr? Bydd angen tocyn Adult Day ‘Wales and North West’ arnoch. Yn yr ap, dewiswch ranbarth 'Cymru' a'r parth ‘Wales and North West’.
 • Teipiwch y cod GLADNW i dderbyn gostyngiad o £2 ar Docynnau Dydd!
 • Gall defnyddwyr brynu gymaint o docynnau ag y mynnent gyda'r cod hwn.

Ac ar gyrraedd? Cyflwynwch eich tocyn papur neu symudol ar gyfer diwrnod eich ymweliad yn Food for Thought a chewch baned o de neu goffi hidlo am ddim! (Un ddiod am bob tocyn).

Cewch fwy o wybodaeth am Arriva M-Tickets yma.

Cewch wybodaeth ac amserlenni bws ar wefan Arriva yma. Mae gwasanaethau 4 a X4 yn teithio rhwng Caer a'r Wyddgrug a'r 11 rhwng Caer a Wrecsam.

Mae tocynnau Arriva ac Ap Arriva M-Ticket yn eiddo a chyfrifoldeb Arriva Bus. Dylid cyfeirio pob ymholiad i Arriva Bus