English | Cymraeg

Become a Gladvocate!Over the six years of Gladfest, many of you have told us that you want to support the festival by paying more for your tickets; you’re happy to pay more, you say, for such high-quality events. We’ve also had feedback from those who can’t be with us in person but who are passionate about supporting one of the best small, independent festivals in the UK.

So why not just raise prices? Other festivals do cost more. But we want to keep Gladfest independent and our ticket prices low so that no-one is prevented from attending. So, we’re offering you the opportunity to become a Gladvocate.

When buying your ticket – online, over the phone, or in person – simply add a patronage to your order (you don’t need to buy a ticket to become a Gladvocate). It costs £25 and that is valid for one year. There are 100 Gladvocate places only. In return, we’ll reward you with:

 • A VIP invitation to Gladfest Gets Started with our festival authors at 5pm on Friday, 7th September plus a complimentary drink on arrival
 • A Gladvocate bumper sticker
 • A Gladvocate pencil, perfect for scribbling notes!
 • Your name will be featured on our supporters webpage and on our 2018 Gladvocates posters at the festival

Help us keep Gladfest thriving and as affordable as possible!

Become a Gladvocate online or by calling 01244 532350, emailing enquiries@gladlib.org or popping into Reception.

With very special thanks to our 2018 Gladvocates:

 • Pat Barlow
 • Kevin McSharry
 • Edwina Wolstencroft
 • Polly Barry
 • Julie Luff

Dewch yn Gladfocâd!

Dros chwe mlynedd Gladfest, mae nifer fawr ohonoch chi wedi dweud wrthym eich bod chi eisiau cefnogi'r wyl trwy dalu mwy am eich tocynnau; dwedoch eich bod chi'n hapus i dalu mwy am ddigwyddiadau o ansawdd mor uchel. Rydym hefyd wedi derbyn adborth o'r rhai ohonoch sydd ddim yn gallu bod gyda ni yn bersonol ond sydd yn frwdfrydig dros gefnogi un o'r gwyliau bach gorau yn y DU.

Felly pam na chodwn ni'r prisiau? Mae gwyliau eraill yn fwy drud. Ond rydyn ni eisiau cadw Gladfest yn annibynnol a'n prisiau yn isel felly ni fydd neb yn cael eu hatal rhag mynychu. Felly, rydym yn cynnig y cyfle i chi i ddod yn Gladfocâd!

Wrth brynu eich tocyn – ar-lein, dros y ffôn, neu yn bersonol – ychwanegwch nawdd i'ch archeb (does dim angen prynu tocyn i ddod yn Gladfocâd). Y gost yw £25, sy'n ddilys am un flwyddyn. Dim ond 100 o lefydd Gladfocâd. Yn gyfnewid am hynny byddwn yn eich diolch gyda:

 • Gwahoddiad arbennig iawn i Gladfest Gets Started gydag awduron yr wyl am 5pm dydd Gwener, 7 Medi yn cynnwys diod am ddim i'ch croesawu
 • Sticer car Gladfocâd
 • Pensil Gladfocâd sy'n berffaith ar gyfer sgriblan nodiadau!
 • Bydd eich enw yn ymddangos ar-lein ar ein tudalen gefnogwyr ac ar ein poster Gladfocadau 2018 yn yr wyl

Helpwch ni i gadw Gladfest i ffynnu ac mor fforddiadwy â phosib!

Dewch yn Gladfocâd ar-lein neu galwch 01244 532350, anfonwch e-bost at  enquiries@gladlib.org neu dewch i'r Dderbynfa.